Een goede ruimtelijke ordening

Voor het ontwikkelen van nieuwe woningen en bedrijven, of voor het wijzigen van de functie van een gebouw (bijvoorbeeld woningen in een voormalig kantoorgebouw) is vaak een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De ontwikkelingen moeten daarbij voldoen aan de regels voor een goede ruimtelijke ordening.

Om te kunnen spreken van een goede ruimtelijke ordening, moet sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij de geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen, scholen, verzorgingshuizen. Daarnaast mogen bedrijven in de omgeving door de ontwikkeling niet (extra) in hun bedrijfsvoering beperkt worden. Bij een goede onderbouwing is het aspect geluid vaak erg belangrijk. Het gaat daarbij meestal om de beoordeling van weg-/railverkeerslawaai en industrielawaai.

VDM akoestiek kan voor u een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op het plan door het rail- en wegverkeer verzorgen. Ook kunnen we onderzoek naar industrielawaai bepalen of bedrijven in de omgeving van het plan, uit geluidoogpunt, mogelijk in hun bedrijfsvoering beperkt worden.

Als uit het akoestisch onderzoek blijkt dat een hogere waarde voor het weg- of railverkeerslawaai verleend moet worden, dan moet ervoor gezorgd worden dat de geluidwering van gevels en daken een goed woon- en leefklimaat in de woning waarborgen. Een eerste bescherming hierbij zijn de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Bestemmingsplankaart